FILOZOFIA a BOM
 • BOM a Humanae vitae
 • BOM a Desatoro
 •   VÝUČBA BOM
 • Pár slov na úvod (privítanie)
 • Evelyn L. Billingsová
 • Príbeh Božej prozreteľnosti

 • Billingsova metóda v kontexte Desatora

            Láska k pravde je zásadná morálna výzva. Ľahostajní sme k pravde, ak sa domnievame, že je dôležitejšie ju hladať a nie nájsť. Vtedy si neformujeme vlastné svedomie, ale skôr či neskôr vernosť vlastnému svedomiu začne splývať s hlásaním ľubovoľného osobného alebo väčšinového názoru.
            V roku 1999 sme oslavovali Boha Otca. Nedávno skončila synoda biskupov Európy, ktorej výsledkom je nie nová, ale naliehavá výzva na obrat - výzva ku kajúcnosti. To znamená žiť podľa rád toho, ktorý nás má rád. Boh každému človeku dal schopnosť poznať, čo má alebo nemá robiť: Aj pohania, hoci nemajú zákon, od prírody robia to, čo zákon požaduje...a tým dokazujú, že skutky zákona sú im vpísané do srdca (Rim 2, 14 -15). Ako sa na ňu pozerať v zmysle Desatora?


            Treba žiť spravodlivosť. Hodný je robotník svojej mzdy a my inštruktori sa jej musíme zriekať. Ako možno učiť kvalitne túto metódu, za čo vyhotovovať letáky, tabuľky, za čo cestovať, za čo školiť nových spolupracovníkov, či pomáhať klientom, keď celé desaťročie vykonávame svoju prácu len vo vlastnej réžii, len z finančných zdrojov svojich rodín. Kto neplatí za prácu spravodlivú mzdu, pácha zlo.
            Spravodliví však musia byť aj manželia navzájom i voči sebe a deťom. Dostali dar plodnosti a sú povinní ho chrániť, vážiť si ho a naučiť to aj tých, ktorým dali život.


            Treba žiť pravdivosť. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť (Mt 5, 11 -12). Ťažko sa vyučuje, ale i prijíma rada v takejto delikátnej oblasti, ako je plánovanie rodiny. Nie sme prijímaní preto, lebo je veľmi ťažké pripustiť svoj hriech, najmä pred niekým tretím. A tak sa stávame terčom posmechu a osočovania, ale i vedomého zanedbania svedčenia o nevine blížneho.
            Neprijatie pravdy o Božom pláne s mužom a ženou nás robí otrokmi klamstva, ktoré približuje človeka k diablovi.

            Treba žiť veľké dobro čistoty v manželstve i pred ním, žiť čistotu svojho stavu. Mnohé mocné národy zahynuli pre mravný rozklad. Treba sa starať o ochranu rodiny - prvé a nenahraditeľné spoločenstvo lásky.
            Telo je dobré so všetkými údmi a biologickými zákonami - aj s cyklickou plodnosťou a neplodnosťou ženy. Billingsova ovulačná metóda učí správne sa rozhodnúť pre plodné alebo neplodné objatie.
            Musíme byť dôslední vo výchove detí, aby vedeli žiť podľa Božej vôle. Našou povinnosťou je posilnovať ich ovládanie sa. Práve v boji proti AIDS je to najsprávnejší a najušľachtilejši spôsob.

            Treba žiť lásku k sebe a k blížnemu. Boh stvoril človeka, aby odovzdával život. Poradil mu, ako prežívať ľudskú lásku zodpovedne. Sme povinní starať sa o dieťa pred narodením, od prvej chvíle počatia, lebo každý ľudský život je posvätený.
            Nie je možné, aby sme bojovali viac za záchranu flóry a fauny ako za úctu k ľudskému životu, veď Boh považuje človeka za vrchol stvorenia. Nasledovať Krista znamená ochranu života i nerozlučnosť manželského zväzku. My sme si však zvykli na kultúru smrti a ľudský život ukončujeme skôr, než uzrie svetlo sveta.
            Len v plodnom objatí umožňujeme Bohu dať dušu, stvoriť nový život. Ak sa preň slobodne rozhodneme, nie je možné, aby sme nedovolili takto počatému dieťaťu sa narodiť.

            Boh nám vo svojej láske dáva rodičov, ktorí nám sprostredkovali život, vychovávajú nás a starajú sa o nás. Treba však viac poslúchať Boha ako ľudí (Sk 5, 29). Preto každý rodič má aj povinnosť: správne pripraviť svoje dieťa pre životné povolanie hlavne vlastným dobrým príkladom, ktorý mu umožní dívať sa dieťaťu rovno do očí. A to sa pri antikoncepcii nedá.
            Nemožno vyžadovať od dieťaťa predmanželskú čistotu, ak nežijeme čistotu v manželstve. Nemožno sa spoliehať na nejakú krátku náuku pred manželstvom, ak deti o nás vedia, že žijeme pravý opak. Zázrak sa nestane.

            Treba žiť lásku k Ježišovi i k jeho Cirkvi, t.j. aj k jej spoločenstvám. Billingsova ovulačná metóda bude mať omnoho lepšiu perspektívu, ak budeme jedno srdce a jedna duša, ak budeme spolupracovať, prijímať navzájom „talenty", ktoré každý z nás dostal - teda budeme plní porozumenia, podpory, radosti... nie rivality, pohŕdania, nactiutŕhania.
            Bude to chcieť vyzlieť starého človeka, opustiť zlozvyky, premáhať sa, obnoviť sa v zmýšľaní a pripojiť sa ku Kristovmu krížu a obeti aj denným záznamom ženskej neplodnosti či plodnosti a zodpovedným rozhodnutím sa využiť jedno či druhé.

            Treba mať preto úctu k Bohu, k jeho poriadku, k jeho stvoreniu a to je aj rešpektovanie úlohy človeka: muža a ženy. Posmešné, neúctivé a nepravdivé vyjadrovanie o svätých veciach t.j. aj o sviatosti manželstva, o manželskom sľube znamená nepodriadenie sa Bohu. Ak však dávaš sľub Bohu, nemeškaj s jeho vyplnením (Kaz 5, 3). Manželia nevedia napriek sľubu prijať dieťa ako Boží dar a ak, tak často s dlhým váhaním a len ako citovú potrebu, a nie ako vyjadrenie skutočnej viery v budúcnosť. Je prehliadané vnútorné a neodlučiteľné spojenie lásky a života.
            Ak príjmeme Boží poriadok v spoluúčasti muža a ženy tým, že vynaložíme námahu poznať a používať Billingsovu ovulačnú metódu, budeme žiť v láske a vernosti a sprostredkúvať život podľa Božieho plánu.

            Život podľa viery v Boha znamená naučiť sa dôverovať Bohu a nie svetským veciam, ale znamená aj aktívnu účasť na katechéze.
            Milovať budeš Pána Boha svojho celým srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého.
            Zachovanie príkazu lásky značí zachovať jeho prikázania a robiť len dobré - hocičo, čokoľvek - najmenším bratom: teda hriešnikov napomínať, nevedomých vyučovať, pochybujúcim dobre radiť. Taká je služba našich inštruktorov - vedie k dobru spoločnosti. Je to práca ťažká, ale radostná v nádeji, že v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, čo robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú (Lk 15, 7).

            Dar slobody má svoju cenu - neexistuje sloboda bez zodpovednosti - vtedy je svojvôlou, otroctvom. Rozum má schopnosť poznať pravdu.
            A inštruktor aj klient musí zachovať vernosť pravde pochádzajúcej od Boha. Ak pravdu nemilujeme, nemôžme ju nájsť. Ak pravdu nechceme poznať, nespoznáme ju. Ale ak ju spoznáme, nás vyslobodí (J 8, 32). Najmä mladí majú zmysel pre pravdu i túžbu po slobode. Byť skutočne slobodným neznamená robiť to, čo sa mi chce, alebo čo sa mi páči, ale byť človekom s čistým svedomím, byť zodpovedný, žiť pre druhých.

            A o tom je aj Billingsova ovulačná metóda. Ona je jednou z ciest do tretieho tisícročia, do civilizácie lásky. Nebojme sa a vykročme na ňu.