Ponúkame Vám Teen STAR program (TSP) - výchovu k ľudskej láske

 

Tento program sexuálnej výchovy predložila na Slovensku jeho autorka MUDr. Hanna Klaus ešte v roku 1993. Bola som zaškolená ako jedna z prvých sedemnástich vybraných lektorov a lektoriek, nakoľko som sa už v tom čase už niekoľko rokov venovala príprave snúbencov na manželstvo a aj po skoro desaťročných skúsenostiach detskej lekárky s prednáškovou činnosťou na základných a stredných školách.

 

Stále ho pokladám za nevyhnutný, lebo z mojej vlastnej skúsenosti dodnes platí, že :

 

Ř      skoro všetky snúbenecké páry prichádzajú na predmanželské náuky nepripravené na manželstvo a zodpovedné rodičovstvo, pretože predčasne začali intímny život s antikoncepciou od prerušovanej súlože až po čoraz častejšie používanie hormonálnej antikoncepcie a zároveň majú súhlasný postoj s potratom (chorého, ale i zdravého embrya alebo plodu), či umelým oplodnením a často vôbec neuvažujú o prirodzenom plánovaní počatia, lebo ho považujú, „vďaka“ verejnej mienke, za nespoľahlivé;

 

Ř      a taktiež je nesprávny postoj ich rodičov, učiteľov a vychovávateľov, často založený len na strachu, nevedomosti či neschopnosti poznania plodnosti (samozrejme i vlastnej), a preto veľa ráz ani nie z vedomého zlého úmyslu.

 

Dúfam, že si program, ktorý podporuje Pápežská rada pre rodinu, nielen prezriete, ale aj urobíte čo najviac preto, aby sa ho mohli učiť aj Vaše deti.

 

Táto časť je určená pre kresťanskú výchovu, s rozpracovanými námetmi podľa Magistéria katolíckej Cirkvi, ale základné osnovy tohto programu, bez náboženských dodatkov, sú určené pre štátne školy a osobne ich predstavila na Ministerstve školstva SR (1996) jeho autorka. Žiaľ, asi preto, že sa nejedná o antikoncepčnú sexuálnu výchovu, ale o procedurálnu výchovu k ľudskej láske založenú na poznaní plodnosti a vyučovaní o sexualite v kontexte zodpovednosti dospelých, kde rodič a vyučujúci má za úlohu povzbudzovať dospievajúceho k osobnému hľadaniu a podnecovaniu vlastného úsilia (teda dieťa sa vedie k veľmi dôležitej autoformácii), nebola zatiaľ prijatá tak, ako by bolo žiadúce, pretože sa jedná o mravne správnu sexuálnu výchovu.

 

Tento program je aj dobrou pomôckou pre rodičov, aby im pomohol orientovať sa v tom, čo má ich dieťa poznať, osvojiť si a formovať sa v zodpovednom konaní, čo sa týka ľudskej lásky. Je veľmi vhodné vzdelať sa v TeenSTAR programe, o čo je možné u nás požiadať.

 

Budem tiež rada, ak mi pošlete akékoľvek pripomienky k tejto sexuálnej výchove:

ü      cez mail laukovazuzka@billings.sk,

ü      alebo písomne na adresu Život a zdravie, s. r. o., P. O. Box  4, 058 09 Poprad 

 

Máme byť „opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice“ (Mt 10, 16). Máme preto bdieť, po svojom veľmi nemudrovať, ale prijať to, čo nám odkázal Boh, lebo „náš protivník, diabol, obchádza ako ručiaci lev a hľadá, koho by zožral“ (1 Pt 5, 8), bude vnikať medzi nás ako „dravý vlk a nebude šetriť stádo“ (Sk 20, 29): teda ani naše deti; často sa mu musíme vedieť vzoprieť aj vtedy,  keď prichádza krotko ako „falošný prorok v ovčom rúchu“ (Mt 7, 15). Ale len otec a matka rozhodujú, akú pomoc pri sexuálnej výchove dieťaťu zvolia!

 

                                                        MUDr. Zuzana Lauková, výkonná riaditeľka TSP - SR