Čo je T e e n S T A R ?

          Hanna Klausová - rehoľná sestra Miriam Paul - je lekárka, vyučovala gynekológiu a pôrodníctvo na Univerzite Georga Washingtona vo Washingtone. Program výchovy k ľudskej láske, ktorého je autorkou a zároveň výkonnou riaditeľkou, vznikol aj na prianie a za pomoci Johna a Evelyn Billingsových, autorov ovulačnej metódy.
          Metóda výuky tohto programu je nová a výsledky hovoria v jej prospech.
          „Chcete sa stať STAR?" - pýta sa MUDr. Hanna Klausová dospievajúcich pred začatím svojho programu. STAR znamená Sexuality (sexualita), Teaching (vyučovanie), in context of Adult Responsibility (v kontexte zodpovednosti dospelého) - teda Ty sa staň „STAR", čiže HVIEZDOU!
          Jej práca na Univerzite vo Washingtone, kde bola profesorkou a docentkou gynekológie a pôrodníctva je zárukou, že má hlboké poznatky v tejto oblasti a zároveň výborne ovláda pedagogiku. Po návrate z Pakistanu, keď spoznala Billingsovu metódu, si uvedomuje nedostatky sexuálnej výchovy v USA. „Táto výchova sa obmedzuje iba na dve tendencie", hovorí, „na jednej strane je to snaha redukovať sexuálnu výchovu na informovanie o antikoncepčných prostriedkoch, na druhej strane na snahu vychvaľovať zdržanlivosť a čistotu, ale bez vysvetľovania. V obidvoch prípadoch dospievajúci vôbec nemajú správny pojem o svojom tele".
          Nielen v USA začínajú dospievajúci čoraz skôr s pohlavným životom, tam je ročne 1 milión tehotenstiev u dospievajúcich dievčat, ale i 400 000 potratov. Tieto negatívne fakty vedú doktorku Klausovú ku konštatovaniu, že dospievajúci potrebuje získať v oblasti sebapoznania i vedomosti z celkom nového pohľadu - biologickej schopnosti plodenia.
          „Vysvetľovania týkajúce sa ich tela, mužskej a ženskej plodnosti, im pomáhajú lepšie pochopiť samých seba", hovorí, „keď sa im hovorí o ich plodnosti, dáva sa zároveň veľký dôraz na ich schopnosť byť rodičmi. Keď si túto schopnosť uvedomia, lepšie chápu, prečo je tak dôležité, aby svoju pohlavnosť ovládali. Ich telo sa pre nich samých stáva skutočným, nadobúda hodnotu. Nebudú ho viac používať kedy a ako sa im chce, ale stávajú sa naň hrdí.
          Tí mladí, čo nemajú konkrétne poznatky o svojej plodnosti, neskôr nevynímajúc až znalosti o Billingsovej metóde, si nemôžu vytvoriť správny pojem o sexualite a stať sa zrelými. Kto takto objaví a pochopí schopnosť byť otcom alebo matkou, môže si vybrať správanie zodpovedajúce cieľu jeho života. V tejto chvíli začínajú byť nezávislými od tlaku skupiny a rozhodujú sa sami.
          Nikto tu nechce brať miesto rodičom, naopak, chceme im pomáhať. Aj keď oni sami poskytujú deťom výborné ponaučenia, je dobré, keď deti počujú aj iného dospelého. Mnohí rodičia však používajú antikoncepčné prostriedky a spôsoby, a tak si môžeme položiť otázku: Akú výchovu poskytnú svojim deťom? V programe Teen STAR sa nič nedeje bez rodičov. Prv, než začne vyučovanie, lektori ich pozvú, vysvetlia im program a zodpovedajú na otázky. Pýtajú si ich súhlas, ako i súhlas dieťaťa. Vyučovanie začína až potom".

          Program je rozdelený do troch samostatných cyklov: pre žiakov základných škôl, pre stredoškolákov a pre mládež nad 18 rokov (kde už nie je potrebný súhlas rodičov) a každý trvá približne 8 mesiacov. a vyučovacia hodina je raz za 1-2 týždne. Dospievajúci majú dostatok času si uvedomiť, čo sa im hovorí. Ak je trieda miešaná, niektoré kapitoly sú osobitné pre chlapcov i dievčatá. Každý má možnosť súkromného rozhovoru s lektorom o svojich vzťahoch a prebrať otázky, ktoré ho zaujímajú. Dievčatá sa učia zostavovať si záznam o menštruačnom cykle. Dôverné dotazníky pomáhajú sledovať vývoj dospievajúcich počas kurzu.
          Od r. 1980 Hanna Klausová chodí po školách a farnostiach a vyučuje Teen STAR program. Konštatuje: „Najčastejšie sme pozývaní do katolíckych škôl, ale učíme aj na štátnych školách, vtedy mladým neprednášame náboženské náhľady, no nikdy nevyučujeme nič, čo by bolo v protiklade s náukou Cirkvi. Počet adolescentov v skupinách rovnakého veku je okolo 35. Sme radšej, keď môžeme podchytiť dospievajúcich čím prv, skôr ako by začali žiť pohlavným životom.
          Ak deti prešli naším programom, pochopili nevyhnutnosť nezačínať predčasne so sexuálnym životom. V priebehu kurzu má dospievajúci čas sa vyvíjať. Už od tretieho mesiaca vyučovania pozorujeme zmeny. Deti prichádzajú radi - potvrdzujú nám to rodičia, aj ich učitelia v škole - tešia sa, že nachádzajú odpovede na otázky, že môžu lepšie poznať sami seba. Môžu sa na všetko opýtať, môžu si utriediť vedomosti. Na konci kurzov vidíme, že záujem adolescentov o ich vlastné telo a jeho hodnotu stúpa. Otázky, ktoré kladú, sú dôkazom, že dozrievajú, stávajú sa kritickejší k tomu, čo naokolo počujú o sexualite".

          Dnes sa program vyučuje aj v iných krajinách: na Filipínach, v Anglicku, v Írsku, v Afrike - v Zambii, Ugande, v Južnej Amerike, v Taliansku, v Kanade, vo Francúzsku..., nedávno sa začal učiť v Trinidade, v Rakúsku, ale aj Poľsku, Chorvátsku, v Čechách, záujem je aj v Maďarsku a na Ukrajine. Bol predstavený aj poslancom Európskeho parlamentu v rámci boja proti AIDS, keďže je postavený na 1. téze SZO, ktorá hovorí: „Najúčinnejšia cesta prevencie sexuálneho prenosu HIV je zdržovať sa sexuálneho styku alebo v prípade dvoch neinfikovaných patrnerov ostať si navzájom verní." Z toho vyplýva požiadavka oddialiť sexuálny styk do nadviazania trvalého monogamného vzťahu, z kresťanského hľadiska do manželstva.
          Na Slovensku bola MUDr. Hanna Klausová prvý raz r.1993. Vtedy sa s ňou stretli cirkevní hodnostári, verejní a kultúrni činitelia, novinári i prostí občania. Vyškolila 5 lektorov tohto programu a 120 učiteľov.
          „Jedinou ťažkosťou je nájsť takých učiteľov nášho programu, ktorí sa nevzdajú a prevezmú túto starosť: prednášať učenie Cirkvi dospievajúcim tak, aby ho chceli ochotne prijať a osvojiť si ho. Toto je jediná prekážka v šírení nášho programu.
          Sex je slobodne vyvolené ľudské konanie. A jeho kontrola musí byť na úrovni ľudského konania. Sex je činnosť ľudí, nie činnosť zvierat. Mnohí mi vravia, že takých, čo vedia ovládať svoju sexuálnu aktivitu je málo. Ale to je veľké podceňovanie ľudí! Nevyžaduje to veľké odriekanie, len veľké úsilie dostať seba samého pod kontrolu a stať sa dokonalejším. Preto prednášam v programe Teen STAR v súvislosti so systémom prirodzeného plánovania rodičovstva.
          Myslím si, že ozajstné zlo antikoncepcie nie je v jej fyzickej, ale morálnej a psychickej škodlivosti. Dnes uplatňované metódy oddeľujú sexualitu od plodenia. Pritom žiadna metóda antikoncepcie nie je 100%-účinná. Deťom, ktoré mali deti, sa pod kožu implantuje progesterónová tyčinka preto, lebo sa usudzuje, že to dievča, ktoré ju má dostať, nie je dosť zodpovedné, aby užívalo antikoncepčné tablety. To všetko je chemická sterilizácia. A sterilizujú sa predsa zvieratá, nie ľudia!
          Potratom nezabránia ani kondómy, ani antikoncepčné tablety. Jedine zdržanlivosť a manželská vernosť je spoľahlivým prostriedkom proti nim. Som proti potratom, lebo ničia život, ktorý sa začína splynutím spermie a vajíčka. Človek by si mal pri rozhodovaní postaviť otázku: kto som, že zabíjam vlastné deti?
          Mladým ľuďom musíme povedať pravdu, že najlepší spôsob, ako sa vyhnúť nežiadúcemu tehotenstvu mladistvých, ale aj pohlavným chorobám, vrátane AIDS, je zdržať sa sexuálnej aktivity dovtedy, pokiaľ nebudú dospelí a pripravení založiť monogamný vzťah, čiže do manželstva s panenstvom.
          Čo sa týka homosexuality, vážim si každú ľudskú bytosť, ale to neznamená, že schvaľujem každú činnosť ako morálnu a správnu. Výskumy zistili častý výskyt práve takej súvislosti, že homosexuálmi sa stali mnohí, ktorých v detskom veku pohlavne zneužili. Vie sa tiež, že deti vyrastajúce v homosexuálnom prostredí v čase dospievania oveľa ťažšie nachádzajú svoju identitu.
          Uvedomiť si svoju identitu je veľmi dôležitá vývojová úloha pre dospievajúcich. Tí sa potrebujú o tom rozprávať a chcú objasňovať svoje pocity a túžby vo vlastnom vývoji. Potrebujú spoznávať náboženské alebo etické základy preto, aby mohli robiť rozhodnutia a aby chápali a vážili si svoju plodnosť a schopnosť stať sa rodičmi.
          Dievčatá zostávajú v adolescentnom veku pannami a polovica účastníkov programu zastavuje sexuálnu aktivitu v priebehu roka. Je dôležité dostať seba samého pod kontrolu už od dospievania, teda na začiatku uvedomovania si sexuality."


Adresa :
  Meno : Zuzana Laukova