História asociácie Donum Vitae začala roku 1976, kedy si viacero mladých lekárov uvedomilo, že je potrebné začať vyvíjať aktivity na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť. Sústredili sa okolo MUDr. Mariana Mráza, neskôr kňaza-jezuitu, MUDr. Štefana Horvátha a  MUDr. Miroslava Mikolášika, ktorí sa snažili získať čo najviac poznatkov o prirodzených metódach plánovania rodičovstva, lebo tu tušili východiská.

 

Roku 1979 začali pracovať spolu s kňazmi Ľudovítom Jankuľákom a Stanislavom Slobodom, saleziánom, na samizdatovom preklade talianskej verzie 3. vydania Atlasu ovulačnej metódy, ktorú dostali od Wandy Póltawskej, osobnej lekárky kardinála Wojtylu – neskôr Svätého Otca Jána Pavla II.

 

Na jeseň roku 1983 sa podarilo MUDr. Horváthovi stretnúť v Záhrebe na konferencii s manželmi Billingsovcami a už o dva roky prišli  prvý raz na Slovensko a svoju návštevu zopakovali ešte roku 1987 a 1990. To rozhodlo, že Donum Vitae začalo propagovať ich ovulačnú metódu. A skutočne – táto sa ujala ako veľmi jednoduchá a spoľahlivá.

 

Od registrácie roku 1990 sme urobili množstvo prednášok pre verejnosť a aktívne sme sa zúčastnili aj mnohých odborných seminárov.

 

Naším veľkým úspechom bolo zorganizovanie dvoch medzinárodných konferencií v Bratislave - O humanizácii modernej zdravotníckej starostlivosti v apríli 1991 za účasti manželov Billingsovcov, ale priam zázrakom sa stal Svetový kongres Pro – life v máji 1992, ktorý mal 3000 účastníkov z mnohých krajín a prednášali na ňom také celebrity ako kardináli Trujillo (prefekt Pápežskej rady pre rodinu) i Ratzinger (terajší pápež Benedikt XVI.), prof. Lejeune, prof. Nathanson, prof. Capella, otec Marx a mnohí ďalší. Veľmi dôležitá bola aj konferencia v Michalovciach roku 1993 za účasti manželov Willkeovcov, ale najmä prof. Hanny Klausovej, ktorá nás následne vyškolila v svojom programe výchovy k ľudskej láske TeenSTAR.

 

Odvtedy považujeme za najpotrebnejšie prípravu inštruktorov a „mravenčiu“ prácu, ktorej hlavné ťažiská sú v troch rovinách:

·        vyučovanie TeenSTAR programu pre dospievajúcich,

·        príprava snúbencov na manželstvo vo farnostiach,

·        individuálne poradenstvo manželom.

 

Toto je najdôležitejší a najúčinejší spôsob boja proti potratom. Poznanie biologických zákonitostí ženskej cyklickej plodnosti je základom zodpovedného rodičovstva, v ktorom je ľudský život považovaný za najcennejší dar, ktorý treba chrániť.

 

Koordinátor za Slovensko MUDr. Peter Lauko pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných pracovných konferencií TeenSTAR International (www.teenstarprogram.org).

 

Pri príležitosti 30. výročia encykliky Humanae vitae sme pripravili slovenský preklad najnovšieho vydania Atlasu Billingsovej ovulačnej metódy, ktorý požehnal roku 1999 Ján Pavol II. V Jubilejnom roku 2000 v Ríme na medzinárodnej konferencii na Univerzite Najsvätejšieho Srdca v prítomnosti prefekta Pápežskej akadémie pre život sme ho odovzdali manželom Billingsovcom.

 

Máme webovú stránku  www.billings.sk a stálu telefonickú linku pomoci 0905 284 412. Denne tak poskytujeme individuálne poradenstvo buď na oddialenie alebo dosiahnutie počatia (môžeme sprostredkovať v určitých krízových situáciách aj pomoc iných odborníkov).

 

Pravidelne robíme kontaktné relácie v Slovenskom rozhlase a  v  kresťanskom Rádiu Lumen, ale mnoho ráz sme sa zúčastnili rozličných besied v súkromných médiách či v Slovenskej televízii. Svoje stanoviská publikujeme aj v tlači. Pripravili sme množstvo propagačného materiálu a rozličných letáčikov.

 

Spolupracujeme s mnohými slovenskými i zahraničnými organizáciami chrániacimi ľudský život a tradičnú rodinu, aby sme spoločne a účinnejšie mohli vplývať na boj proti potratom, antikoncepcii, sterilizácii, umelému oplodneniu, génovej manipulácii,  eugenike i eutánázii, ale aj pomáhať chrániť rodinu, pomáhať osamelým matkám a opusteným deťom, či hľadať riešenia ako zlepšiť sociálnu situáciu mnohodetným rodinám. Tak podporujeme rešpektovanie dôstojnosti, integrity a výlučnosti každej ľudskej osoby a všetkých jej prirodzených práv.

 

V Jubilejnom roku 2000 sme založili Centrum Billingsovej ovulačnej metódy so sídlom v Poprade, ktoré vo všetkých diecézach zriaďuje Poradne pre zodpovedné rodičovstvo. Donum Vitae určilo pre každú diecézu koordinátora, zodpovedného za vyškolenie pracovníkov v týchto poradniach.  Tie sa už stávajú súčasťami farských Pastoračných centier pre rodinu.

 

V roku 2005 sme založili Centrum pre prirodzené počatie, v ktorom pomáhame bezdetným párom dosiahnuť počatie prirodzeným spôsobom s morálne správnou odbornou kvalitnou lekárskou pomocou.

 

Všetku našu činnosť vykonávame bezplatne pre každého bez rozdielu, čo sa týka náboženstva, rasy, vzdelania, či sociálnych podmienok.     

 

Organizácia Donum Vitae je aj členom Svetového hnutia matiek, v jej generálnnom sekretariáte je MUDr. Anna Kováčová (www.mouvement-mondial-des-meres.org)

 

Donum Vitae zostáva verné svojmu poslaniu rozširovať Billingsovu ovulačnú metódu ako významnú prevenciu umelých potratov, antikoncepcie a umelého oplodnenia.

 

MUDr. Miroslav Mikolášik, prezident Donum Vitae,

MUDr. František Orlovský, výkonný riaditeľ Donum Vitae,

          MUDr. Zuzana Lauková, riaditeľka Centra Billingsovej ovulačnej metódy