Prvý kontakt s Billingsovou ovulačnou metódou na Slovensku bol v roku 1976 cez Wandu Poltawskú a ňou podarovanú taliansku verziu 3. vydania Atlasu Billingsovej ovulačnej metódy, ktorá bola samizdatovo preložená a vtedy rozširovaná, predsa zásadný obrat nastal na jeseň 1983, po osobnom stretnutí MUDr. Štefana Horvátha s manželmi Billingsovcami v Záhrebe, čo vtlačilo pečať vyučovaniu tejto metódy na Slovensku.

 

 

Po ich viacerých návštevách na Slovensku, ale i po stretnutiach s nimi na zahraničných konferenciách, či pravidelnom písomnom kontakte, sme začali ich jednoduchú metódu šíriť i medzi slovenskými manželskými pármi, ktoré chceli žiť podľa učenia Cirkvi, napríklad podľa odporúčaní encykliky Humanae Vitae Pavla VI. z roku 1968 a Familiaris consortio, apoštolskej exhortácie Jána Pavla II. z roku 1981.

 

 

Obe sa stali pre ľudstvo akýmsi majákom a ovplyvnili aj lekárov združených v Donum vitae, asociácii, ktorá sa vďaka nástupu demokracie a vytúženej slobody mohla riadne zaregistrovať už roku 1990 na Ministerstve vnútra SR a verejne začať chrániť život od počatia po prirodzenú smrť, kde základom by bolo poznanie ženskej cyklickej plodnosti a zodpovedné konanie pri odovzdávaní ľudského života.

 

Potreba odovzdávať osvojené poznatky viedla ľudí vo vedení Donum vitae od infomatívnych prednášok v jednotlivých farnostiach, spoločenstvách, školách k hľadaniu efektívneho systému výučby a poradenstva v oblasti zodpovedného rodičovstva. A tak sa začína príprava inštruktorov podľa systému Svetovej organizácie ovulačnej metódy podľa Billingsa (World Organisation of Ovulation Method Billings – WOOMB)

 

Roku 1993 predkladá Donum vitae Konferencii biskupov Slovenska projekt na zriadenie Centier pre rodinu, kde ponúka svoju víziu  v duchu Familiaris consortio a svoj diel pomoci pri pastorácii rodín, snúbencov a mládeže.

 

 

 

 

V tom čase totiž prichádza na Slovensko sestra Miriam-Paul, profesorka gynekológie a pôrodníctva z Washingtonu MUDr. Hanna Klausová, blízka spolupracovníčka Billingsovcov, ale aj Pápežskej rady pre rodinu, ktorej predložila svoj TeenSTAR program, ktorý je vlastne úvodom do Billingsovej ovulačnej metódy. Je to systematický kurz (teda nie „pilotná“- jednorázová informatívna prednáška). Pomáha dospievajúcim žiť čnosť čistoty, lebo spočíva v dlhodobej pravidelnej a aj individuálnej komunikácii s nimi v duchu Učenia Cirkvi.

 

To je program sexuálnej výchovy, na ktorom by nám malo záležať, lebo nie je založený na transmisii, t. j. prenose cenných, no v danom vývinovom momente neužitočných a neprijateľných poznatkov, hodnôt a skúseností, ale je procedurálny, teda vychovávateľ má úlohu povzbudzovať dospievajúceho k osobnému hľadaniu a prostredníctvom zážitkov z vedenia ho podnecovať k vlastnému úsiliu. O tom hovorí Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii Pastores dabo vobis (1992): Nesmieme zabúdať, že... každá formácia je vlastne autoformáciou. „Zažitá skúsenosť“ mladého človeka sa stáva zdrojom nových poznatkov a výchovným miestom, kde on sám robí a prehodnocuje nové objavy.

 

Je nesporné, že sústavná spolupráca aj s touto významnou osobnosťou, mala vplyv aj na ďalšie smerovanie v Donum vitae. Tak ako Lyn Billigsová na známej videokazete robí individuálne poradenstvo svojej klientke, i sestra Miriam –Paul nás nabádala k individuálnemu poradenstvu dospievajúcim vo svojom programe výchovy k ľudskej láske, ale aj ako riaditeľka Centra pre prirodzené plánovanie rodičovstva vo Washingtone i k individuálnej práci so snúbencami a manželmi.

 

Návšteva Jána Pavla II. so svojou encyklikou Evangelium vitae roku 1995 bola ďalším povzbudením, ktoré priviedlo Donum vitae k vylepšeniu projektu vzniku Centier pre rodinu so strediskami ochrany života, kde má svoje pevné a nezastupiteľné miesto aj odborne vzdelaný a kvalitný inštruktor Billingsovej ovulačnej metódy.

 

 

Roku 1997 je založená na Slovensku prvá Poradňa pre zodpovedné rodičovstvo v Poprade a po v nej získaných skúsenostiach z individuálneho poradenstva, stálej linky pomoci, či webovej stránky, predkladáme KBS projekt na vznik ďalších.

 

Roku 2000 zakladáme v Poprade ústredné Centrum Billingsovej ovulačnej metódy pre celé Slovensko, ktoré má na starosti organizačnú stránku vzniku Poradní pre zodpovedné rodičovstvo s právnou subjektivitou a vlastným účtom. CBOMS, samozrejme, úzko spolupracuje s Donum Vitae, ktoré certifikuje inštruktorov Billingsovej ovulačnej metódy.

 

Roku 2002 predkladajú obe organizácie  KBS aktualizovaný projekt s názvom: Pastoračné centrá pre rodinu a Poradne pre zodpovedné rodičovstvo, kde v súlade v Pastoračným a evanjelizačným plánom Katolíckej Cirkvi na roky 2001-2006 ponúkajú svoju konkrétnu víziu,

ktorá sa premieňa na činy v podobe 22 zriadených Poradní pre zodpovedné rodičovstvo na území Banskobystrickej a Spišskej diecézy pri príležitosti sviatku Zvestovania Pána roku 2003.

 

 

 

 

Pripravujeme otvorenie ďalších takýchto poradní aj v ostatných diecézach.

 

Musí sa však zrodiť aj začiatok novej éry na Slovensku – spolupráca gynekológa s inštruktorom Billingsovej ovulačnej metódy. Odbornosť lekára, ktorý bude držať záštitu nad prirodzenou metódou plánovania rodičovstva. Aby v žnenských ambulanciách pracovali lekári, ktorí dokážu sami pomáhať ženám len v prirodzených metódach plánovania rodičovstva a nebudú predpisovať umelú antikoncepciu. Takou je, napríklad, profesorka gynekológie Anna Capella s celým jej kolektívom v Gemelli, na Univerzite Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Ríme, už spomínaná sestra Miriam-Paul, ale i profesori gynekológie ako Pilar Vigil či Luis Jensen Acuň z Katolíckej univerzity v Santiagu v Chile a mnohí ďalší. 

 

Najmä pre nás, ktorí máme medicínske či zdravotnícke vzdelanie by malo byť výzvou, byť zo všetkých síl nápomocní tým gynekológom, ktorí pri liečení svojich pacientiek neschádzajú z cesty kresťanskej morálky, neuhýbajú, ale nesú „kožu na trh“ pred svojimi kolegami, ba dokonca pred celou verejnosťou. Všetci máme vedomosti z endokrinológie, ovládame fyziológiu menštruačného cyklu, máme skúšky, štátnice, atestácie! Prečo by sme mali zotrvávať v predsudkoch, či strachu, alebo pochybnostiach voči aplikácii týchto vedomostí v praxi?

 

Preto je namieste zabezpečiť dostupnosť a rozvíjať činnosť poradní pre zodpovedné rodičovstvo a nich sa starať o tých, ktorí poskytujú svoju službu v tejto oblasti pastorácii rodín, aby to boli inštruktori odborne a mravne na výške.

 

My katolícki lekári a zdravotníci by sme im mali byť nezištne nablízku. So svojimi vedomosťami o Božom poriadku v biologických zákonitostiach v našich telách. Zadarmo sme dostali, zadarmo dávajme.

 

Manželia Billingsovci mali vlani na jar v Melbourne veľkú oslavu: dožili sa 85 rokov, mali 60. výročie svadby a oslavovali 50. výročie objavu ovulačnej metódy. Aj Slovensko bolo pri tom: Mirko Mikolášik im za nás všetkých vyjadril veľkú vďaku za to, čo nám pomohli pochopiť. A aj sľúbil, že tak, ako oni dokázali znášať kríže a ísť prevažne proti prúdu, že aj my tak pôjdeme.

 

 

Lebo aj tadiaľto vedie cesta do budúcnosti: cez sväté manželstvá, cez sväté, čisté snúbenecké vzťahy, cez deti pripravené sväto žiť svoje životné povolanie.