50.výročie Billingsovej ovulačnej metódy

Biskup Rudolf Baláž v sobotu 22. marca v kaplnke Katolíckeho gymnázia Štefana Moyzesa a biskup František Tondra v utorok na sviatok Zvestovania Pána v kaplnke Biskupského úradu na Spišskej Kapitule otvorili Poradne pre zodpovedné rodičovstvo v svojich diecézach odovzdaním zriaďovacích listín a menovacích dekrétov vedúcim týchto poradní. V svojich príhovoroch biskupi i výkonný riaditeľ Donum Vitae MUDr. František Orlovský ocenili ich ochotu pomôcť pri ochrane hodnôt ako sú ľudský život, manželstvo a rodina a vyjadrili povzbudenie v ich ťažkej práci.

Obe slávnosti sa uskutočnili pri príležitosti 50. výročia začiatku výskumu Billinsgovej ovulačnej metódy, ktoré sa v týchto dňoch slávi v Austrálii aj za prítomnosti zástupcu Slovenska, MUDr. Miroslava Mikolášika.

Manželia Billingsovci sa dožili 85-tych narodenín, Lyn 8. februára a John 5. marca a vo februári oslávili aj 60 rokov spoločného manželského života. Majú deväť detí a desiate si osvojili.

Výskumom ženskej cyklickej plodnosti sa začal roku 1953 zaoberať lekár John Billings, ktorý v tom čase pomáhal pri pastorácii snúbencov a manželov kňazovi Catarinichovi v Melbourne a zistil isté nedostatky vtedy používaných prirodzených metód. Hľadal preto najprv v medicínskej literatúre a neskôr v rozhovoroch so ženami jednoduchý spôsob určenia plodnosti, a to bola prítomnosť hlienu krčka maternice, ktorú dokázali ľahko spozorovať.

Do vedeckej práce sa zapojila aj jeho manželka Evelyn, ktorá rozpracovala najmä obdobie dojčenia a pred a po menopauze.

Metódu vedecky potvrdil endokrinológ James B. Brown výskumom hormonálnych hladín a lekár Erik Odeblad objavením jednotlivých druhov hlienu krčka maternice tvoriacich sa v závislosti od týchto hladín.

Roku 1963 bola ovulačná metóda uznaná WHO (Svetovou zdravotníckou organizáciou) a pomenovaná ako Billingsova.

Metóda je založená na poznaní činnosti krčka maternice, ktorý presne reaguje na hormonálne hladiny vaječníkových hormónov - estrogénov. Pred ovuláciou je ich hladina ešte nízka, žena (ale i dievča, ktoré už máva menštruačné cykly) na vchode do pošvy bez akéhokoľvek vyšetrenia, buď nepozoruje žiadnu prítomnosť hlienu, alebo je rovnaký, nemenný deň čo deň. Ak sa hladina týchto hormónov začne zvyšovať, bude reagovať krček maternice tvorbou hlienu s takými vlastnosťami, ktoré sú veľmi dôležité pre počatie.

Prítomnosť tohto hlienu pociťuje žena na vchode do pošvy, prípadne môže hlien uvidieť a vyhodnotiť ho aj pri bežnej hygiene.

Ovulačná metóda je veľmi jednoduchá, dokáže sa ju naučiť každá žena, aj s nižším vzdelaním a zo zlých sociálnych podmienok. Preto sme sa rozhodli ju vyučovať, aby manželské páry mohli pomocou nej realizovať zodpovedné rodičovstvo.

Majákom v tom je pre nás encyklika Humanae vitae Pavla VI., ale aj rozličné dokumenty pápežských rád, či Familiaris consortio, List rodinám a Evangelium vitae Jána Pavla II., kde v článku 88 okrem iného píše: „Rodiacemu sa životu slúžia strediská na šírenie prirodzených metód regulácie pôrodnosti; treba ich rozvíjať, pretože účinne pomáhajú pri uplatňovaní zásad zodpovedného rodičovstva, vďaka ktorému každá osoba počnúc dieťaťom sa uznáva a rešpektuje pre ňu samu.“

Donum Vitae viac ako desaťročie vyškoľovalo záujemcov o ovulačnú metódu, ale v značnej miere to bolo iba pre ich vlastnú potrebu. Málokto sa dal na službu vyučovať túto metódu iných a pretože neuvažovalo o pobočkách v jednotlivých diecézach, založili sme Centrum Billingsovej ovulačnej metódy, ktoré vytvára na úrovni dekanátov Poradne pre zodpovedné rodičovstvo s právnou subjektivitou – teda majú IČO a bankový účet. Vedúca alebo vedúci takejto poradne je štatutárnym zástupcom.

Poradne sa tak stanú ľahko dostupné a majú byť alternatívou gynekologickým ambulanciám ohľadom poradenstva v oblasti plánovania regulácie pôrodnosti a je preto zrejmé, že sa musí ponúknuť kvalita a odbornosť tým, ktorí potrebujú oddialiť, ale aj dosiahnuť počatie.

V každej diecéze pôsobí koordinátor Donum vitae zodpovedný za prípravu a certifikovanie inštruktorov. Centrum Billingsovej ovulačnej metódy zabezpečuje fungovanie týchto poradní. Toto kompletné riešenie s návrhom, aby boli poradne súčasťou budúcich farských pastoračných centier pre rodinu vo väčších mestách, sme predložili KBS.

Od samého počiatku všetci diecézni biskupi aktívne podporujú našu prácu aj takýto postup. V tomto čase prebieha príprava inštruktorov aj v Bratislavsko-trnavskej a Košickej arcidiecéze i v Nitrianskej diecéze, ale aj medzi gréckokatolíckymi kňazmi, nielen tými, ktorí žijú v manželstve. Dúfame, že aj v Rožňavskej diecéze čoskoro nájdeme dobrých spolupracovníkov z radov napríklad tých, ktorí pomáhajú pri pastorácii snúbencov.

V Poprade sme ešte roku 1997 ako prví na Slovensku otvorili pilotnú poradňu, ktorá je už riadne zabehaná a je dostupná denne pre každého.

V mestách Banská Bystrica (na Fončorde, v Sásovej a v Podlaviciach), Brezno, Zvolen, Žarnovica, Nová Baňa, Handlová, Prievidza, Vrútky, Martin, Banská Štiavnica, Dudince, Stará Ľubovňa, Spišská Belá, Kežmarok, Levoča, Spišské Vlachy, Smižany, Ružomberok, Dolný Kubín budú otvorené zatiaľ minimálne jeden deň v týždni, ale predpokladáme, že aj v nich bude čoskoro možné získať radu kedykoľvek.

Najčastejšie nás vyhľadávajú mamičky hneď po pôrode, ešte počas šestonedelia, ktoré chcú oddialiť počatie ďalšieho dieťatka, aby mali určitý plánovaný vekový odstup medzi súrodencami. Nie sú to vždy len ženy veriace, ale i tie, ktoré premýšľajú o rozličných informáciách a chcú si chrániť zdravie a plodnosť.

Na druhom mieste sú to ženy, ktoré keď sa dozvedeli o tejto metóde, chcú sa zbaviť strachu z intímneho manželského života a chcú získať vedomosti aj pre výchovu svojich dcér, čo sa týka tajomstva odovzdávania života. Isto je najlepšie, keď prvou učiteľkou v tejto tak dôležitej oblasti je milujúca a informovaná matka.

A veľmi často vyhľadávajú poradenstvo snúbenecké páry, ktoré chcú vedieť oveľa viac, ako je možné získať na spoločnej, časovo i priestorovo obmedzenej predmanželskej náuke. Prichádzajú opakovane aj zo záznamovými tabuľkami, na ktorých sa dá veľmi presvedčivo vysvetliť Billingsova ovulačná metóda aj so svojimi pravidlami.

Je správne, ak uvažujú nielen o bezprostrednej príprave na manželstvo, ale podľa Familiaris consortio (66), kde je doporučená aj „bližšia príprava, ktorá má byť obšírnejšia... a má povzbudzovať mladých k hlbšiemu chápaniu manželskej sexuality a zodpovedného rodičovstva. Táto príprava za pomoci základných poznatkov z medicíny a biológie, im má umožniť osvojiť si správne metódy výchovy detí...“. To im môžeme ponúknuť pomocou Teen STAR programu.

Billingsovci vyzvali ženskú lekárku z Washingtonu Hannu Klausovú, rehoľnú sestru Miriam - Paul, aby pripravila formačný spôsob výchovy k ľudskej láske pre dospievajúcich spolu s porozumením plodnosti, ktorý by pomáhal nezačínať intímne žiť pred manželstvom. Je však potrebné, aby dievčatá získali aj určitú zručnosť v záznamoch menštruačných cyklov, aby neskôr v manželstve a najmä po pôrode sa od strachu a nevedomosti neuchyľovali k akémukoľvek spôsobu antikoncepcie. A je to veľmi dôležité pre každú ženu i dievča aj preto, lebo ľahko a včas sa môžu odhaliť aj príznaky choroby. Aj to je súčasť práce v poradniach, kde sa vyučuje pomocou tohto programu príprava na manželstvo a zodpovedné rodičovstvo.

V ostatnom čase sa často hovorí o ochrane života od počatia až po prirodzenú smrť. Zodpovedné rodičovstvo a výchova k nemu je veľmi dôležitá cesta k tomu, aby neboli žiadne potraty. Ani tie zapríčinené vnútromaternicovým telieskom či hormonálnou antikoncepciou, alebo pri umelom oplodnení či liečebnom klonovaní.

Chceme vyjadriť vďaku Rádiu Lumen i redakcii náboženského vysielania v Slovenskom rozhlase, ale aj Katolíckym novinám, ktoré sa značnou mierou zaslúžili o informovanosť našich veriacich. A poďakovanie patrí aj Spolku sv. Vojtecha v Trnave za vydanie a dotlač Atlasu Billingsovej ovulačnej metódy. Skutočne, kniha ide aj tam, kam sa nedostaneme osobne.

Sme radi, že sa napĺňa vízia, ako uspokojiť záujem o prirodzenú reguláciu počatia v dostupných poradniach s kvalitnými, odborne pripravenými inštruktormi.

Radi by sme Vás poprosili v prvom rade o podporu v modlitbách a obetách. Ak však môžete, podporte finančne Poradňu pre zodpovedné rodičovstvo vo Vašom okolí, alebo cez Centrum Billingsovej ovulačnej metódy na Slovensku, ktoré je aj uchádzačom o 2% z Vašej dane.
MUDr. Zuzana Lauková
riaditeľka Centra Billingsovej ovulačnej metódy na Slovensku